All posts filed under: Premsa

La relació entre la premsa impresa i la premsa digital en la presentació de la narració

La premsa s’ha introduït al món digital. A l’actualitat, premsa impresa i premsa digital d’una mateixa capçalera conviuen. Però ¿com és aquesta convivència i, més concretament, com és aquesta convivència en la presentació de la narració? En un moment de gran riquesa evolutiva, en el qual la premsa es troba en ple període de canvi, capturar i analitzar com evoluciona aquesta convivència ens permet: a) Deixar constància d’aquesta evolució tot aportant, per exemple, informació de com els gèneres periodístics es van adaptant al nou ecosistema de la comunicació, o del paper del vídeo en les capçaleres de premsa digital no nadiues. b) Observar que la proliferació de mitjans no és garantia de pluralitat informativa pel que fa als continguts. La present investigació dóna continuïtat a la tesina (TFM-R) iniciada amb el mateix títol a finals del 2010 i finalitzada el setembre de 2011. Aquesta parteix de l’observació inicial de la convivència entre la premsa impresa i la premsa digital a Catalunya per donar pas posteriorment a una investigació més a fons centrada en l’anàlisi d’aquesta …

Metodologia de caràcter híbrid

El concepte d’hibridació es fa palès en la metodologia, ja que en la investigació “La relació entre la premsa impresa i la premsa digital en la presentació de la narración” se supera la dicotomia anàlisi qualitativa i quantitativa i en què les dimensions metodològiques de la investigació social descrites per Eduardo Bericat es troben en punts intermedis (Soriano, 2007). La investigació contempla la combinació d’anàlisi de contingut comparat amb anàlisi narratològica/narrativa. Per a l’anàlisi de contingut comparat s’ha desenvolupat una proposta metodològica (Torras, 2016) que s’utilitza com a punt de partida per a l’anàlisi narratiu posterior. La present investigació pren com a capçaleres objecte d’estudi els tres diaris impresos de caràcter generalista i de pagament més llegits a Catalunya, segons dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura en el moment d’iniciar la investigació, i que tenen capçalera digital (La Vanguardia / http://www.lavanguardia.com; El Periódico de Catalunya/ http://www.elperiodico.com; El País/www.elpais.com). Així mateix també s’incorpora a la investigació el diari Ara ja que a diferència de les altres capçaleres, la versió digital neix de forma …

Objectius i hipòtesis de la cerca

Capturar i analitzar com evoluciona la convivència de la premsa impresa i la premsa digital permet observar la relació que s’estableix entre els dos suports, però també permet deixar constància d’aquesta evolució aportant informació d’interès. La transició dels mitjans de comunicació al món virtual està transformant les pràctiques periodístiques, així com les formes narratives que contribueixen a configurar la cultura i l’opinió pública. Capturar i analitzar com evoluciona la convivència de la premsa impresa i la premsa digital d’una mateixa capçalera ens permet: a) Deixar constància d’aquesta evolució tot aportant, per exemple, informació de com els gèneres periodístics es van adaptant al nou ecosistema de la comunicació, o del paper del vídeo en les capçaleres de premsa digital no nadiues. b) Observar que la proliferació de mitjans no és garantia de pluralitat informativa pel que fa als continguts. La recerca parteix de la hipòtesi reformulada que la convivència actual de la premsa impresa i la premsa digital comporta l’elaboració d’un únic text narratiu i, tal com s’ha apuntat, es concep des de l’òptica de la …

Estat actual del tema

Des de la irrupció de la World Wide Web els mitjans de comunicació tradicionals -premsa, ràdio i televisió- s’han vist amb la necessitat d’ocupar part de l’espai Internet. Més de vint anys després que les primeres capçaleres impreses de l’estat espanyol fessin la seva irrupció a la xarxa -El Periódico de Catalunya i El Mundo-, la premsa digital continua buscant models de negoci que garanteixin la seva viabilitat econòmica. Qüestió fonamental a la qual cal sumar una crisi sectorial i econòmica de caràcter global. Sense oblidar que, en aquest context de revolució d’Internet i d’incertesa, apareixen paradoxes com el fet que la proliferació de suports informatius que ha generat Internet no és garantia de pluralitat informativa. Amb els anys, la premsa s’ha anat introduint en el món digital fins al punt que avui dia premsa impresa i premsa digital d’una mateixa capçalera conviuen. I aquesta també ha de conviure amb premsa nadiua digital i altres mitjans i canals que ocupen l’espai Internet. Entre altres dades que il·lustren el context actual, hi ha el percentatge de …

Quatre capçaleres i diferents períodes d’observació

La investigació pren com a capçaleres objecte d’estudi els tres diaris impresos de caràcter generalista i de pagament més llegits a Catalunya, segons dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura en el moment d’iniciar la investigació, i que tenen capçalera digital (La Vanguardia/ http://www.lavanguardia.com; El Periódico de Catalunya/www.elperiodico.com; El País/www.elpais.com). Així mateix també s’incorpora a la investigació el diari Ara perquè, a diferència de les altres capçaleres, la versió digital neix de forma simultània al paper. El diari Ara és concebut com un mitjà multiplataforma. I aquest fet es considera d’interès per a la investigació. Observacions 01 El País Observació 2011 – El País Observació 2012 Observació 2013 Observació 2014 Observació 2015 Observació 2016 Observació 2017 Observació 2018 Observació 2019 – El País 02 La Vanguardia Observació 2011 Observació 2012 Observació 2013 Observació 2014 Observació 2015 Observació 2016 Observació 2017 Observació 2018 Observació 2019 03 El Periódico Observació 2011 Observació 2012 Observació 2013 Observació 2014 Observació 2015 Observació 2016 Observació 2017 Observació 2018 Observació 2019 04 Ara Observació 2011 Observació 2012 Observació 2013 …

¿(Hiper)textos y (macro)relatos?

Propuesta metodológica para analizar la convivencia de la prensa digital y la prensa impresa de una misma cabecera a partir de la narración presentada en el III Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación celebrado en Málaga. Prensa digital y prensa impresa de una misma cabecera conviven. Pero ¿cómo es esta convivencia? Y, más concretamente, ¿cómo es esta convivencia en la presentación de la narración en el momento actual, en el cual la prensa impresa se encuentra en estado de alerta y la prensa digital continúa perfilando su personalidad? Desde la irrupción de la World Wide Web los medios de comunicación tradicionales –prensa, radio y televisión– se han visto con la necesidad de ocupar parte del espacio Internet. Sin embargo, más de veinte años después que las primeras cabeceras impresas del estado español hicieran su irrupción en la red, la prensa digital continúa buscando modelos de negocio que garanticen su viabilidad económica. Cuestión fundamental a la cual hay que sumar una crisis sectorial y económica de carácter global. Sin olvidar que, en este …

El Pais, La Vanguardia, El Periódico i l’Ara, capçaleres objecte d’anàlisi

La investigació pren com a capçaleres objecte d’estudi els tres diaris impresos de caràcter generalista i de pagament més llegits a Catalunya, segons dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura en el moment d’iniciar la investigació, i que tenen capçalera digital (La Vanguardia/ http://www.lavanguardia.com; El Periódico de Catalunya/www.elperiodico.com; El País/www.elpais.com). Així mateix també s’incorpora a la investigació el diari Ara perquè, a diferència de les altres capçaleres, la versió digital neix de forma simultània al paper. El diari Ara és concebut com un mitjà multiplataforma. I aquest fet es considera d’interès per a la investigació.